همکاری با روز سبز

همکاری با روز سبز

مراحل فرایند همکاری به شکل زیر است :


۱- دریافت و نگهداری رزومه در بانک اطلاعاتی ، فرم‌های استخدامی تکمیل شده ،
در پایگاه اطلاعاتی رزومه‌ها ثبت و نگهداری می‌شود و در زمان نیاز سازمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- ارزیابی شرایط اولیه احراز: رزومه‌های موجود در بانک اطلاعاتی با شرایط احراز اولیه (تخصص، دانش و تجربه مورد نیاز شغل)
به منظور حصول اطمینان از وجود پتانسیل‌های لازم و شرایط اولیه استخدام تطبیق داده می‌شوند.

۳- ارزیابی (مصاحبه) تلفنی: کارشناس جذب از طریق مصاحبه تلفنی،
اطلاعات دقیق‌تری از متقاضی منتخب در رابطه با شغل درخواستی دریافت می‌نماید.

۴- مصاحبه تخصصی: در این مرحله متقاضی مورد نظر در مصاحبه حضوری با
مدیران با تجربه و متخصص از حیث تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت
تأیید صلاحیت پس از چند روز برای حضور در کانون ارزیابی دعوت بعمل می‌آید.

۵- کانون ارزیابی: کانون ارزیابی، ‌به عنوان یکی از مراحل اصلی فرآیند جذب
در شرکت روز سبز با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی‌ها و تطبیق آنها با ویژگی‌های مورد نیاز شغل،
در طول یک روز، با استفاده از ابزارها و آزمون‌های معتبر ، متقاضیان منتخب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

۶- کمیته پذیرش: منتخبین کانون ارزیابی، جهت ارزیابی کلی به کمیته پذیرش
که متشکل از تعدادی از مدیران ارشد و کارکنان با تجربه و متخصص می‌باشد،
دعوت می‌شوند و اعضای کمیته، با توجه به مستندات و گزارش‌های مراحل پیشین (گزارش کانون ارزیابی، )
و انجام مصاحبه باز، در خصوص متقاضیان تصمیم‌گیری می‌نمایند.

۷- تأیید نهایی: مدیریت ارشد شرکت پرونده و نتایج ارزیابی های متقاضی را در مراحل قبل بررسی نموده و با توجه به خط مشی ها و سیاست های کلی شرکت فرد متقاضی را تایید و یا رد می نماید.

لازم به ذکر است در صورتی که کاندیدا در هریک از مراحل فوق مورد تأیید واقع نشود، فرآیند جذب برای نامبرده متوقف خواهد شد و مراحل بعد ادامه پیدا نخواهد نکرد اما سوابق فرد در بانک اطلاعاتی برای بررسی فرصت‌های شغلی دیگر نگهداری می‌شود.

همکاری با روز سبز