پرسنل روز سبز

شرکت روز سبز با مدنظر قراردادن اصل مشتری‌ مداری و مهندسی ارزش و بکارگیری پرسنل متخصص و کوشا و توجه مستمر به اصل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، پیشرفت و ارتقا کاری را جزء اهداف خود قرار داده و میکوشد تا بر پایه همین اصل پرسنل متخصص و کارامد تخصیص نماید .

استاندارد ها و شاخص های تأثیرگذار در بهره وری شرکت که ما در رعایت آنها میکوشیم
  •   تربیت نیروی انسانی
  • احترام و ارزش نهادن به نیروی انسانی
  • ارتباط صمیمی با کارمندان
  • معاشرت با افراد در شرکت
  • جلب رضایت کارکنان
  • ایجاد محیط سالم در شرکت
  • تقویت روحیه کارکنان
  • تشویق
  • از بین بردن محیط ترس و جایگزینی محیط اعتماد به افراد