عکاسی پرتره از عروس

خب تو این مقاله میپردازیم به عکاسی پرتره از عروس خانوم ها .
مهمترین بحثی که میشه تو عکاسی پرتره انجام داد بحث نورپردازیه ، نورپردازی خوب میتونه
معجزه ای در گرفتن عکس های پرتره باشه .
نورپردازی هم به چند عامل بستگی داره : … در ادامه بخوانید …عکاسی پرتره از عروس