چطوری تو زمان کرونا عروسیمون رو برگزار کنیم ؟

خب امروز میخوام راجب یه روشی باهاتون صحبت کنم که چند وقته فکر و ذکر هممون رو به خودش
مشغول کرده و اونم این که تو این وضعیتی که کرونا دنیا رو گرفته ،
چطوری مراسم عروسی یا فرمالیتمون رو برگزار کنیم ؟ … در ادامه بخوانید …چطوری تو زمان کرونا عروسیمون رو برگزار کنیم ؟